İsmet Paşa’dan Reisicumhur hazretlerinin yüksek huzurlarına telgraf – 25/07/1930