Hariciye Vekaleti müşteşarı Suat Bey’den İsmet Paşa hazretlerine mektup – 11/04/1339 (1923)